جزئیات خبر

10% تا %15 تخفیف برای مدل های خاص اسکات. 

تخفیف کالا مدل سایز
15% دوچرخه تریال اسکات VOLTX30 2015  
10% دوچرخه دوکمک اسکات SPARK 730 2016 S
15% دوچرخه تریال اسکات VOLT-X30N 2013  
10% دوچرخه دانهیل اسکات GAMBLER 720 2015 S
15% دوچرخه دوکمک اسکات GENIUS 720 2015 M
10% دوچرخه دوکمک اسکات GENIUS 720 2015 S
10% دوچرخه کوهستان اسکات SCALE 700 PRE 2016 M
10% دوچرخه کوهستان اسکات SCALE 935 2015 S
10% دوچرخه کوهستان اسکات SCALE 900 PRE 2015 M
10% دوچرخه کوهستان اسکات SCALE 735  2016 M
10% دوچرخه کوهستان اسکات SCALE 910 2016 S
10% دوچرخه کورسی اسکات ADDICT TEAM 2015 M
10% دوچرخه کورسی اسکات PLASMA PRE 2015 S
10% دوچرخه کورسی اسکات CR1 PRO 20  2013 S
10% دوچرخه کورسی اسکات CR1 PRO 20  2013 XS
10% دوچرخه کورسی اسکات SOLACE 20-22 2014 S
10% دوچرخه کورسی اسکات ADDICT TEAM 2015 S
10% دوچرخه کورسی اسکات CR1 20 2015 M
10% دوچرخه کورسی اسکات FOIL TEAM 2015 S
10% دوچرخه کورسی اسکات SOLACE 15  2015 S

 


بازگشت به صفحه اصلی